Lokální uživatelské účty


Ve Windows existují dva druhy účtů -> Uživatel, Skupina. Dále existují předdefinované a zabudované účty, kterým ríkáme systémové. Tyto učty lze rozdělit na spravovatelné a nesparavovatelné. Účty můžeme vytvářet, upravovat, mazat, měnit, zakázat a povolit.
Práce s účty:
      #Vypsání lokálních uživatelů a skupin
      Get-LocalUser
      Get-LocalGroup

      #Vytvoření uživatele
      $heslo = Read-Host -AsSecureString
      New-LocalUser –Name "Petr" –Password $heslo

      #Vytvoření lokální skupiny Studenti
      New-LocalGroup -Name "Studenti" 
      

      #Vytvoření uživatele David a přidání do skupiny Studenti
      New-LocalUser -Name "David" -NoPassword | Add-LocalGroupMember -Group "Studenti" 

      #Přejmenování uživatelů a skupin
      Rename-LocalUser -Name "Adam" -NewName "Eva" 
      Rename-LocalGroup -Name "Studenti" -NewName "Žáci" 

      #Vymazání uživatele, skupiny a odebrání uživatele ze skupiny 
      Remove-LocalUser -Name "David" 
      Remove-LocalGroup -Name "Studenti" 
      Remove-LocalGroupMember -Group "Učitelé" -Member "David", "Fanda"

      #Povolení uživatele Administrator
      Enable-LocalUser -Name "Administrator"
      #Zakázání uživatele Administrator
      Disable-LocalUser -Name "Administrator"

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz