Cmdlet:

Příkazy:
Máme-li se zamyslet nad tím, co je to příkaz v informatice, ukážeme si nejprve příkaz v reálném životě. Maminka řekne synovi ať vynese koš s odpadky. Použije k tomu příkaz: "Davide, dojdi s košem." Díky komunikaci ví David, že je na něj mluveno. David také zjišťuje, že má vykonat nějakou činnost. Dozvídá se, že činnost souvisí s košem.
PowerShell

Podobně funguje i příkaz v informatice, konkrétně v jazyce PowerShell. Nejčastěji se setkáme s oslovení konzole, ale to nepíšeme. U objektů je to jinak (metody - vysvětleno v dalších lekcí). Do konzole tedy píšeme příkazy a ty provádějí interakci. Můžeme tak například získat inofmace o aktuálním čase (příkaz Get-Date).
PowerShell


Cmdlet:
V PowerShellu se příkazy nazývají cmdlety. Umožňují nám práci v prostředí PowerShell. Pokud si budeme chtít nechat vypsat existující cmdlety můžeme napsat Get-Command. Balíčky cmdletů jsou nazývány moduly. Tyto moduly si můžeme naimportovat do PowerShellu a rozšířit tak počet cmdletů, které můžeme používat. S cmdletem také souvisí alias, což je jinak zapsaný cmdlet. Např. cp je alias cmdletu Copy-Item. Díy aliasům můžeme ušetřit čas, ale snižuje se přehlednost. Pokud píšeme skript, tak se doporučuje používat cmdlety, pokud ale potřebujeme rychle pracova v konzoli, použijeme aliasy. Více o aliasech ZDE

Syntaxe:
Každý cmdlet má syntaxi Verb-Noun (Sloveso-Podstatné jméno). Cmdlet má Noun (podstatné jméno) v jednotném čísle, a to i v případě, že cmdlet vrací více než jeden objekt - vrátí pole. Např. existuje cmdlet Get-LocalUser, který nám vypíše všechny uživatele, ale cmdlet Get-LocalUsers neexistuje. U většiny cmdletů je snadné určit co bude výsledkem jejich použití. Pokud je verb (sloveso) Set, PowerShell něco nastaví. New vytvoří nový objekt, Remove jej odstraní a Get jej získá pro další práci.
				#zavolání cmdletu Get-Command
				Get-Command
				#nápověda k cmdletu Get-Command	
				Get-Help Get-Command

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz