Alias:

Alias je jinak zapsaný cmdlet. Jedná se tedy o alternativní příkaz. Můžeme tedy provést určitou interakci pomocí více různých příkazů. Aliasy vzniky za účelem ušetřit čas při práci v konzoli. Zajišťují také sjednocení příkazů z různých konzolí (CMD, BASH... ).

Pokd píšeme skript, tak není doporučeno aliasy používat, protože dochází ke zhoršení přehlednosti skriptu. V linuxových OS jsou některé alias plnohodnotným příkazy a programátor si předem musí zjistit tyto rozdíly.

Můžeme si vytvořit vlastní aliasy. To může vést ještě k větší nepřehlednosti. Proto by jsme vlastní aliasy měli používat a tvořit s rozvahou.

Pri tvorbě aliasů bysme se měli řídit určitým pravidly:
Cmdlety pro práci s aliasy:
Get-Alias -> zobrazí všechny alisy
Set-Alias -> vytvoří nový alias
Remove-Alias -> odstraní alias

Příklady aliasů:
% -> ForEach-Object
? -> Where-Object
cd -> Set-Location
cls -> Clear-Host
del -> Remove-Item
dir -> Get-ChildItem
ls -> Get-ChildItem
echo -> Write-Output
fl -> Format-List
ft -> Format-Table
fw -> Format-Wide
h -> Get-History
ise -> powershell_ise.exe
md -> mkdir
kill -> Stop-Process
ni -> New-Item
ps -> Get-Proces
pwd -> Get-Location

Tvorba vlastního aliasu:
Pomocí cmdletu Set-Alias můžeme vytvořit nový alias. Tento alias bude existovat v aktuální relaci PowerShell. Vstpní parametry tohoto cmdletu jsou jméno aliasu a cmdlet, ke kterému alias vytváříme. Ukážeme si to na příkladě následujícím příkladě. Víme, že budeme často používat cmdlet Get-Date, proto si pro úsporu času vytvoříme alias. Aliasu dáme krátký jednoznačný název, v našem případě pojemujeme alias cas.


				#Tvorba aliasu cas pro cmdlet Get-Date
				Set-Alias cas Get-Date
				#Nebo více přehledně
				Set-Alias -Name cas -Value Get-Date
      © 2019 Copyright: powershell.www3.cz