PowerShell - 5_0-Podmínky
PodmínkyK větvení programu (skriptu) slouží podmínka, kterou nazýváme If. Podmínka If se skládá ze samotné podmínky, která se píše za If do kulatých závorek, a z bloku kódu této podmínky zapsaného ve složených závorkách za podmínkou. Blok kódu se provede pouze tehdy, pokud je splněná podmínka. Není-li splněna, můžeme přidat další podmínku, kterou zapíšeme stejně, ale místo If použijme Elseif, nebo můžeme přidat blok kódu Else, který se provede pouze v případě, že ani jedna podmínka neplatí. U Else nepíšeme žádnou podmínku, ani kulaté závorky. Podmínky se skládají z logického tvrzení. V takovém tvrzení můžeme využívat porovnávací operátory. V jazyce PowerShell je zapisujeme stejně jako parametry. Pokud říkáme, že jeden objekt je shodný s druhým, použijeme operátor -eq. Je-li první objekt menší než ten druhý, použijeme -lt, pokud je větší, pak -gt. Tyto operátory tedy porovnávají levou a pravou stranu výrazu. Více informací o operátorech, včetně jejich výpisu a vysvětlení, nalezneme v PowerShell tematické nápovědě about_operators.

#Určení hodnoty 10, 30 nebo jiné pro $x
if($x -eq 10)     
{
  write-host("x je 10")
}    
elseif($x -eq 30)
{
  write-host("x je 30")
} 
else 
{
  write-host("x není 10 a ani 30")
}


Logické operátory
 • AND
 • NOT
 • OR
 • XOR


Díky logickým operátorům můžeme spojit 2 podmínky do jedné. Nejprve vytvoříme podmínku, do které vložíme do kulatých závorek první tvrzení, které má svoje kulaté závorky, dále umístíme logický operátor a druhé tvrzení, které má také svoje vlastní kulaté závorky. Každé tvrzení vrátí svoji hodnotu True nebo False. Logický operátor poté provede průnik obou. Existují následující log. operátory: AND, NOT, OR a XOR. AND říká, že obě tvrzení musejí být shodná. Negace je zastoupena NOT nebo symbolem !. Chceme-li vrátit hodnotu True, pokud platí alespoň jedno tvrzení, využijeme OR. XOR vrátí True jen v případě, že je pouze jen jedno tvrzení True. Existuje také možnost vnořit podmínku do podmínky. Vnoříme tak, že napíšeme celou novou podmínku do bloku kódu jiné podmínky.

Switch
Konstrukce Switch porovnává testovanou hodnotu zapsanou v kulatých závorkách se všemi hodnotami zapsanými v těle switche ohraničeného složenými závorkami. Každá hodnota v těle má svůj blok kódu, který se provede pouze v případě, že se testovaná hodnota shoduje s hodnotou před blokem. Pokud se nenalezne shoda, provede se blok default. Testovaná hodnota může být také pole. V bloku můžeme využít také klíčové slovo Break, které ukončí procházení switche.

#Syntaxe switch
switch (Testovaná hodnota) 
{
  podmínka {Cmdlety}
  ...
  default {Cmdlety}
} 


© 2019 Copyright: powershell.www3.cz