PowerShell - 3_0-Proměnné
ProměnnéDíky proměnným, stejně jako u aliasů, můžeme ušetřit čas. Proměnné uchovávají informaci, kterou do nich vložíme. Jako u jazyku PHP píšeme před jméno proměnné symbol $ Nezáleží na tom, zda je název proměnné napsaný velkým či malým písmem (case-insensitive). PowerShell nevyžaduje deklaraci, ta se totiž provede až v situaci, kdy dojde ke vložení hodnoty do proměnné. Existuje cmdlet Set-StrictMode, který umožní vynucení deklarace. Určujeme u něj parametrem -Version verzi, která může být 1, 2 nebo hodnota Latest. Pokud chceme vynucení deklarace vypnout, použijeme stejný cmdlet, ale s parametrem -Off. Dynamický typový systém u proměnné určí automaticky datový typ proměnné podle vložené hodnoty. Např. pokud vložíme do proměnné číslo 10, datový typ bude určen jako celočíselný datový typ – int. Pokud chceme zadat datový typ, napíšeme jej do hranatých závorek před proměnnou. Pro zjištění datového typu můžeme použít metodu Get-Type().

#PS automaticky vybere datový typ, do proměnné $cislo vkládáme číslo 1
$cislo = 1


Pole: Proměnné nebo kolekci položek můžeme uložit do pole. Pole se zapisuje stejně jako proměnná a to pomocí symbolu $ a za symbol napíšeme jméno pole. Pokud nedeklarujeme datový typ pole, tak můžeme vkládat položky s různými datovými typy. Indexovat začínáme pole od nuly, což bývá častá chyba. První položka vložená do pole je vložena pod indexem 0, druhá pak pod 1. Chceme-li procházet celé pole, použijeme nejčastěji cyklus Foreach. Zajímá-li nás položka na konkrétní pozici, napíšeme název pole a hned za název do hranatých závorek pozici v poli. Pro přidání do pole napíšeme před rovná se symbol +. Můžeme si zjistit počet položek v poli, a to pomocí vlastnosti Lenght, popřípadě aliasem Count.

Datové typy: Takzvané datové typy určují význam hodnoty proměnné. PowerShell je získává od softwarové platformy, pod kterou je vyvinut. Mezi nejčastěji používané patří celé 32bitové číslo včetně znaménka. Takový datový typ se nazývá Int, nebo Int32. Datový typ Double použijeme při deklaraci desetinného čísla. Dále se sem řadí Char, což je 16bitový znak Unicode. Často používaný řetězec znaků nazýváme string a píšeme jej do uvozovek. Logický datový typ, který nabývá 2 hodnot True a False, se jmenuje Bool. Příklady často užívaných datových typů:

#PS automaticky vybere datový typ
$cislo = 1
 
#$cislo bude int
[int]$cislo = 1
 
#$cislo bude string
[string]$cislo = 1 

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz