PowerShell - 0_14-Cmdlet
CmdletV PowerShellu se příkazy nazývají cmdlety (vyslovujeme komándlety). Umožňují nám práci v prostředí PowerShell. Pokud si budeme chtít nechat vypsat existující cmdlety můžeme napsat cmdlet Get-Command.

Každý cmdlet má syntaxi Verb-Noun (Sloveso-Podstatné jméno). Cmdlet má Noun (podstatné jméno) v jednotném čísle, a to i v případě, že cmdlet vrací více než jeden objekt (vrátí pole). Např. existuje cmdlet Get-LocalUser, který nám vypíše všechny uživatele, ale cmdlet Get-LocalUsers neexistuje. U většiny cmdletů je snadné určit co bude výsledkem jejich použití. Pokud je verb (sloveso) Set, PowerShell něco nastaví. New vytvoří nový objekt, Remove jej odstraní a Get jej získá pro další práci.

Některé cmdlety jsou požitelné pouze pro Windows. Pokud porovnáme výpis cmdletů ve Windows a např. v Ubuntu, dojdeme zjistíme, že některé chybí. Není to tím, že by tým vývojářů tyto cmdlety zapomněl. Příčin může být více a dále v Lekcích se dozvíte, jaké mohou být důvody.

Seznam užitečných cmdletů:
 
Get-Command #Výpíše příkazy / cmdlety 
Get-Help #Nápověda Clear-Host #Vyčistí okno konzole - vymaže výpisy a zadené cmdlety 
Get-Date #Vypíše nám datum a čas 
Stop-Computer #Vypne počítač 
Restart-Computer #Restartuje počítač 
Get-Location #Vypíše aktuální pracovní adresář 
Get-ChildItem #Vypíše obsah adresáře 
Get-Service #Vypíše služby a jejich status 
Get-Process #Výpis procesů 
© 2019 Copyright: powershell.www3.cz